P แนวข้อสอบ พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546


ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบ พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  (อ่าน 16027 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ แฮ็งค์

 • สัญญาบัตร 7000/54
 • ***
 • กระทู้: 358
 • : +324/-0
 • เพศ: ชาย
 • เสือสงบ..สยบใจสาว
1.“การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์” บัญญัติไว้ในหมวดใดของพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ก. หมวด  3                          
ข. หมวด   4
ค. หมวด  5
ง.  หมวด 6                            *


2.   หมวด 1 ของพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 บัญญัติไว้ด้วยเรื่องใด
ก.   การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                                     *
ข.   การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
ค.   การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ง.   บทเบ็ดเตล็ด


3.   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 คืออะไร
ก.   มีการปฏิรูประบบราชการ
ข.   เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
ค.   เพื่อให้การบริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ง.    ถูกทุกข้อ                              *


4.กรณีองค์กรมหาชน หรือ รัฐวิสาหกิจใด ไม่จัดให้มีหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการให้องค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจนั้น ดำเนินการให้ถูกต้องคือใคร
ก.   คณะรัฐมนตรี
ข.   กระทรวงมหาดไทย
ค.   รัฐมนตรีที่กำกับดูแลและองค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจ                            *
ง.   ก.พ.ร.


5.หน่วยงานใดที่มีหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ก.   สำนักนายกรัฐมนตรี
ข.   กระทรวงมหาดไทย                                             *
ค.   คณะรัฐมนตรี
ง.   ก.พ.ร.


6.หน่วยงานใดต่อไปนี้ ต้องจัดให้มีหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามพระราชกฤษกีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ก.   องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ข.   องค์กรมหาชน
ค.   รัฐวิสาหกิจ
ง.   ถูกทุกข้อ                                *


7.ผู้มีอำนาจเสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษหรือจัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการ คือใคร
ก.   ส่วนราชการที่ปฏิบัติงาน
ข.   คณะผู้ประเมินอิสระ
ค.   คณะรัฐมนตรี
ง.   ก.พ.ร.                                         *


8. เมื่อส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานในแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนทราบ ผู้ใดมีหน้าที่จะต้องตรวจสอบให้ข้าราชการปฏิบัติงาน
ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลานั้น
ก  ผู้บังคับบัญชา                                       *
ข. รัฐมนตรี
ค. กระทรวงมหาดไทย
ง. ถูกทุกข้อ


9.ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง
ก.   งบประมาณรายจ่ายแต่ละปี
ข.   การจัดซื้อจัดจ้างที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น
ค.   สัญญาใด ๆ ที่ได้มีการอนุมัติให้จัดซื้อหรือจัดจ้างแล้ว
ง.   ถูกทุกข้อ                         *


10.เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่ประชาชนในการติดต่อกับส่วนราชการทุกแห่ง เป็นหน้าที่ส่วนราชการใดต้องจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศกลางขึ้น
ก.   กระทรวง ทบวง กรม
ข.   จังหวัด อำเภอ
ค.   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                              *
ง.   ถูกทั้งข้อ ก และ ข


11.ส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนหรือจากส่วนราชการด้วยกัน มีหน้าที่ต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายในกี่วัน
ก.   15 วัน                      *
ข.   10 วัน
ค.   5 วัน
ง.   20 วัน


12.ผู้มีหน้าที่แจ้งให้ประชาชนที่มาติดต่อได้ทราบในครั้งแรกที่มาติดต่อและตรวจสอบว่าเอกสารหลักฐานที่จำเป็นนั้นประชาชนได้ยื่นมาครบถ้วนหรือไม่ คือใคร
ก.   ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ข.   อธิบดี
ค.   ปลัดกระทรวง
 ง.  เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม                      *


13. ในกระทรวงหนึ่งผู้มีหน้าที่จัดให้ส่วนราชการภายในกระทรวงที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คือใคร
ก.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ข.   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ค.   ปลัดกระทรวง                               *
ง.   ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข


14.กรณีผู้บังคับบัญชาสั่งราชการด้วยวาจา ผู้รับคำสั่งจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก.   รีบปฏิบัติราชการตามคำสั่ง
ข.   บันทึกคำสั่งด้วยวาจาเป็นลายลักษณ์อักษร                              *
ค.   แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร
ง.   ถูกทั้ง ข และ ค


15.พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 กำหนดเรื่องการสั่งราชการได้อย่างไร
ก.   ปกติให้กระทำเป็นลายลักษณ์อักษร
ข.   กรณีมีความจำเป็นที่ไม่อาจสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรในขณะนั้น จะสั่งราชการด้วยวาจาก็ได้
ค.   สั่งราชการด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของผู้บังคับบัญชา
ง.    ถูกทั้ง ก และ ข                              *


16.การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงอะไรบ้าง
ก.   ประโยชน์และผลเสียทางสังคม
ข.   ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้
ค.   ราคา และประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการ
ง.    ถูกทุกข้อ                                    *


17.หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการดำเนินการอยู่เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี
ก.   คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข.   สำนักงบประมาณ
ค.   กรมบัญชีกลาง
ง.    ถูกทั้ง ก และ ข                           *


18.ส่วนราชการต้องคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบรายงานต่อหน่วยงานใด
ก.   สำนักงบประมาณ
ข.   ก.พ.ร.
ค.   กรมบัญชีกลาง                              *
ง.    ถูกทุกข้อ

                    
19.หน่วยงานใดที่มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะให้ส่วนราชการปฏิบัติ
ก.   สำนักงบประมาณ
ข.   คณะรัฐมนตรี
ค.   กรมบัญชีกลาง                              *
ง.     กระทรวงการคลัง    


20.หน่วยงานใดมีหน้าที่กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ก.   สำนักงบประมาณ
ข.   ก.พ.ร.
ค.   คณะรัฐมนตรี
ง.    ถูกทั้งข้อ ก และ ข                            *


21.ก.พ.ร.คืออะไร
ก.  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ข. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ                       *
ค.  กองพัฒนาราชการ
ง. กรมพัฒนาระบบราชการ


22.พระราชกฤษฏีฏาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มีทั้งหมดกี่มาตรา
ก. 50  มาตรา
ข. 51  มาตรา
ค. 52  มาตรา
ง. 53  มาตรา                               *


23.ข้อใดไม่ใช่ “ส่วนราชการ “ตามความหมายใน พรฏ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ก. กระทรวง
ข. ทบวง
ค. กรม
ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         *


24.ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ค. ภาพพจน์ที่ดีในสายตาต่างประเทศ                           *
ง. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

25.การบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายกี่ประการ
ก. 5 ประการ
ข. 6 ประการ
ค. 7 ประการ                         *
ง. 8 ประการ


26.ข้อใดไม่ใช่ความหมายของการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
ก. ความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
ข. ความสงบและความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม
ค. ประโยชน์สูงสุดของประเทศ
ง. ขวัญและกำลังใจข้าราชการ                              *


27.   ข้อใดไม่ใช่การบริหารราชการโดยถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ก. ก่อนดำเนินการส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีผลเสีย
ข. การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต
ค. รับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยส่วนรวม
ง. ต้องรายงานผลการปฏิบัติต่อรัฐสภาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง                         *


28.เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการ
ก. ปรึกษาหารือกัน
ข. บริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน                                *
ค. ประสานแผนกัน
ง. สัมมนาร่วมกัน
29.การบริหารแบบบูรณาการร่วมกันมุ่งให้เกิด
ก. ประโยชน์สุขของประชาชน
ข. ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ                                   *
ค. ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ง. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น


30.การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ต้องเสนอต่อ ครม.ภายในกี่วันนับตั้งแต่วันที่ ครม.แถลงนโยบายต่อรัฐสภา
ก. 90 วัน                              *
ข. 120 วัน
ค. 30 วัน
ง. 40 วัน


31.ในการจัดทำแผนการบริหาราชการแผ่นดินให้จัดทำเป็นแผนกี่ปี
ก. 1 ปี
ข. 2 ปี
ค. 4 ปี                              *
ง. 5 ปี


32.เมื่อมีกาปรระกาศใช้บังคับแผนบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ให้ สนง.คณะกรรมการ
กฤษฏีกาและสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกันพิจารณาจัดทำแผน
ก. นิติรัฐ
ข. นิติบัญญัติ                        *
ค. พัฒนากฎหมาย
ง. นิติธรรม


33.ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการให้จัดทำทุก
ก. ปีงบประมาณ                             *
ข. ปีปฏิทิน
ค. 6 เดือน
ง. 3 เดือน


34.ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
ก. มิให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจนั้น                               *
ข. ให้ลงโทษทางวินัยแก่ผู้รับผิดชอบ
ค. ให้ กพร. แจ้งให้ดำเนินการโดยทันที
ง. ให้ กพร.แจ้งให้ดำเนินการภายใน 30 วัน


35.ให้ส่วนราชการจัดทำ...................ในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทชั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
ก. ต้นทุน
ข. บัญชี
ค. บัญชีต้นทุน                               *
ง. บัญชีทุน


36.ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอำนาจในการตัวสินใจ เกี่ยวกับการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ
วัตถุประสงค์ในการกระจายอำนาจการตัดสินใจ มุ่งให้เกิดผลใด
ก. การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ข. เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน
ค. การทำงานเป็นทีม
ง.  ความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน                               *


37.ในกระทรวงหนึ่ง ให้เป็นหน้าที่ขอปลัดกระทรวงที่จะต้องให้ส่วนราชการภายในกระทรวง
รับผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนร่วมกันจัดตั้ง
ก. ศูนย์ประสานราชการ
ข. ศูนย์บริการร่วม                                     *
ค. ศูนย์รับเรื่อง
ง. ศูนย์บริการประชาชน


38.  การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย ยกเว้นแต่กรณีจำเป็นประโยชน์เรื่องต่างๆ ยกเว้นในเรื่องใด
ก. ความมั่นคงของประเทศ / เศรษฐกิจ
ข. ความมั่นคงของรัฐ                                           *
ค. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ง. การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล


39.ส่วนราชการต้องจัดให้มีคณะกรรมการประเมินอิสระ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจด้านต่างๆ ยกเว้นในภารกิจใดดังต่อไปนี้
ก. ภารกิจคุณภาพการให้บริการ
ข. ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ค. ความคุ้มค่าในภารกิจ
ง. ความพึงพอใจของข้าราชการ                               *


40.เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ ให้เกิดผลสัมฤทธ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการใด
ก. จัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร                                 *
ข. การประเมินคุณภาพ
ค. การตรวจสอบภายใน
ง. การประเมินตนเอง


41. เมื่อสิ้นปีงบประมาณส่วนราชการต้องจัดทำรายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของงานและแผนปฏิบัติราชการ เสนอต่อหน่วยงาน
ก.  กระทรวงการคลัง
ข. สำนักงบประมาณ
ค. คณะรัฐมนตรี                                        *
ง. กรมบัญชีกลาง


42.หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการ เพื่อปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ที่รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว
ก.   กระทรวงการคลัง
ข.   สำนักงบประมาณ                                 *
ค.   คณะรัฐมนตรี
ง.  กรมบัญชีกลาง


43.ส่วนราชการมีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีในแต่ละปีงบประมาณเสนอต่อผู้ใดเพื่อให้ความเห็นชอบ
ก.   รัฐมนตรี                                   *
ข.   คณะรัฐมนตรี
ค.   ปลดักระทรวง
ง.    อธิบดี


44.แผนนิติบัญญัติเป็นแผนเกี่ยวกับเรื่องใด
ก.   กฎหมายที่จะต้องจัดให้มีขึ้นใหม่
ข.    กฎหมายที่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ค.    กฎหมายที่ต้องยกเลิก
ง.    ถูกทุกข้อ                                      *


45.เมื่อมีการประกาศใช้บังคับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ใครเป็นผู้มีอำนาจจัดทำแผนนิติบัญญัติ
ก. คณะกรรมการกฤษฏีกา
ข. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข                             *


46.การจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดินให้จัดทำเป็นแผนระยะเวลากี่ปี
ก.  4   ปี                   *                          
ข.  5 ปี
ค. 6  ปี                                
ง.  8  ปี


47.แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว มีผลผูกพันใครบ้าง
ก.  คณะรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรี
ค. ส่วนราชการ
ง. ถูกทุกข้อ                       *


48.ผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบแผนการบริหารราชการแผ่นดิน คือใคร
ก. คณะรัฐมนตรี                                 *
ข. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ค. สำนักงบประมาณ
ง. ถูกทุกข้อ


49.เมื่อคณะรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาพแล้ว ส่วนราชการใด มีหน้าที่จัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน 90 วัน
ก. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ข. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการและเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ค. สำนักงบประมาณ
ง. ถูกทุกข้อ                               *


50.เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ หน่วยงานใดอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตราการกำกับการปฏิบัติราชการโดยวิธีจัดทำความ
ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือวิธีอื่น เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ก. ส่วนราชการทุกส่วนราชการ
ข. ก.พ.ร.                                *
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค.
ออฟไลน์ เจ้าชายน้อย สวนพริกไทย

 • พ.ต.อ.
 • *
 • กระทู้: 276
 • : +599/-0
 • เพศ: ชาย
ขอบคุณครับ อ่า่นไปถึงไหนแล้วครับ

ออฟไลน์ แฮ็งค์

 • สัญญาบัตร 7000/54
 • ***
 • กระทู้: 358
 • : +324/-0
 • เพศ: ชาย
 • เสือสงบ..สยบใจสาว
ขอบคุณครับ อ่า่นไปถึงไหนแล้วครับ

ยังไม่ึไปถึงใหนเลยครับ
พรบ. ที่ใช้สอบยังอ่านไม่ครบทุกวิชาเลย
โค้งสุดท้ายคงต้องสปีดอย่างหนัก...
 ิมเา

 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)